Modernisering en gebiedsplan WCL

In mei verscheen het jaarverslag 2021 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL), waarmee het Algemeen Bestuur verantwoording aflegt over de bestuursactiviteiten en de uitvoering van het jaarplan inclusief de financiële vertaling daarvan.

Het jaarverslag is te vinden op de website van WCL, www.wclwinterswijk.nl. 

Voorwoord
Het dagelijks bestuur schrijft in het voorwoord: “Ook 2021 was een ongewoon jaar, omdat het door de coronacrisis nauwelijks mogelijk was om op een normale manier bijeen te komen. Toch werd er veel met elkaar gesproken. Belangrijk onderwerp was gedurende het hele jaar de aanpak van de stikstofproblematiek. Uitgangspunt voor de stichting WCL Winterswijk is dat er ook in de toekomst landbouw in Winterswijk mogelijk moet zijn en dat toekomstbedrijven kunnen groeien en kunnen blijven op de plekken waar ze nu zitten. Dat kan goed samengaan met behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, zoals WCL in het verleden al vaker heeft laten zien. Gesprekken in de werkgroep stikstofproblematiek en de besturen van WCL leidden tot een mogelijke aanpak met als titel “Programma Vitaal platteland Nationaal Landschap Winterswijk”. Ook daarin werd gepleit voor een gebiedsgerichte aanpak. Voor een gebiedsgerichte aanpak naar aanleiding van de stikstofproblematiek heeft WCL samen met de gemeente de laatste jaren al vaker gepleit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en bij de Provincie Gelderland. Hierover werd ook uitgebreid gesproken met gedeputeerde Peter Drenth van de provincie tijdens een webinar in maart.

De gebiedsgerichte aanpak kon in het najaar worden gestart. De verwachtingen hiervan zijn groot, maar daarbij zal ook het nodige wantrouwen jegens de verschillende overheden overwonnen moeten worden. Van groot belang is dat de verschillende in WCL actieve organisaties zich betrokken voelen en serieus worden genomen. Een aanpak van de stikstofproblematiek en andere opgaven, waarmee het WCL-gebied wordt geconfronteerd, kan alleen succesvol zijn als het een proces van onder af is. De bestuursleden hebben zich daarvoor in 2021 ingezet en zullen dat in 2022 en daarna blijven doen.

Modernisering WCL

Het blijkt al langer dat de huidige werkwijze niet optimaal meer is. Met name de AB leden (Algemeen bestuur) merken dat de afstand met het Dagelijks Bestuur te groot is. Hierdoor zijn ze mogelijk minder betrokken bij de WCL-activiteiten. Mede door de deelname van Jong WCL heeft het bestuur besloten om een moderniseringsslag te organiseren. Hierbij wordt WCL ondersteund door Bart Wilschut. Hiervoor is op 1 november een werksessie gehouden; de bedoeling was om een tweede en eventueel een derde werksessie er snel op te laten volgen, maar Covid-19 belette het om opnieuw bij elkaar te komen. Omdat het proces van de Gebiedsgerichte Aanpak intussen was begonnen, ontstond het idee om de werkwijze van de Gebiedsgerichte Aanpak te betrekken bij het proces van modernisering. Daarom is besloten om het moderniseringsproces in het voorjaar 2022 verder op te pakken om te komen tot een WCL 2.0.

Gebiedsgerichte Aanpak
WCL is nauw betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak. Sterker nog: WCL heeft in 2019 de Minister van LNV al verzocht om een gebiedsgerichte aanpak te starten vanwege de stikstofproblematiek. Samen met de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Winterswijk is WCL opdrachtgever voor dit proces. Vele WCL-bestuurders zaten daarvoor al in de Stikstofwerkgroep en maken nu deel uit van het Gebiedsteam om dit proces vorm te geven. In dit proces wordt de toekomstige behoefte van het gebied afgestemd op de kwaliteit en draagkracht van het gebied. Telkens is benadrukt dat WCL goede ervaringen heeft met een gebiedsgerichte aanpak en dat dit veel heeft opgeleverd.

Lees het jaarverslag voor uitgebreide informatie over de stichting WCL.

www.wclwinterswijk.nl

Bekijk andere artikelen

arrow_upward