Nieuwe werkwijze WCL

Jan Bart Wilschut voorzitter


De WCL-activiteiten stonden het afgelopen jaar vooral in het teken van vernieuwing. Op weg naar een toekomstplan, dat garant staat voor behoud van het waardevolle landschap en tevens alle partijen en bewoners in het buitengebied economisch, sociaal en ecologisch perspectief biedt.
 

Ter voorbereiding op de toekomst zijn er werksessies gehouden met alle deelnemende organisaties, de bestuursleden en diverse andere betrokkenen. Dat proces werd begeleid door Jan Bart Wilschut, die onlangs door het algemeen bestuur van WCL is benoemd tot nieuwe voorzitter.

 

Verandering                                                                                                                                 Tot voor kort was de portefeuillehouder buitengebied van het College van burgemeester en wethouders de voorzitter van WCL. “Het huidige college heeft  wel zitting in het algemeen bestuur (AB), maar omdat er sprake kan zijn van verschillende belangen laat ze het voorzitterschap over aan anderen.” Wilschut schetst: “WCL zit in de gebiedsontwikkeling straks aan tafel met het Waterschap, de provincie en de gemeente, die daarbij wordt vertegenwoordigd door de wethouder. Dat kan niet met twee verschillende petten.”

 

Modernisering
Het is in principe voor een jaar, hoewel Wilschut niet uitsluit dat het voor een langere periode is. “Maar dat is voor de  muziek uitlopen. Tijdens het vernieuwingstraject om te komen tot modernisering van de WCL-organisatie ontstonden mooie lijnen”, zo omschrijft hij zijn bevindingen. Voor de kersverse voorzitter is het allerbelangrijkste dat de geledingen binnen WCL elkaar beter leren kennen en verstaan. “Waar we naar streven is dat enerzijds alle geledingen autonoom blijven in hun meningsvorming over welk onderwerp dan ook. Tegelijkertijd zul je elkaar zo goed moeten verstaan dat je in gesprek met elkaar tot een overstijgend advies kunt komen. Dat was ook in het verleden zo, maar het wordt lastiger naarmate de onderwerpen ingewikkelder worden. De druk op het buitengebied en het waardevolle cultuurlandschap is groot en belangen lijken soms tegengesteld te zijn.
Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar als je elkaar wat dieper hebt leren kennen kan je vanuit die verschillende belangen misschien beter tot een overstijgend verhaal komen. Daarvoor moet je intensief tot je door laat dringen wat er in de verschillende sectoren omgaat. Bijvoorbeeld hoe is het gesteld met onze recreatieve sector, wat zijn hun zorgen, wat zijn hun plannen. Evenzeer als onze boeren, wat gaat er om in hun bedrijven. De ene boer is de andere niet. Zoals dat ook geldt voor de natuurorganisaties, de landgoedeigenaren en BSV, de stichting Buurtschappen Samen Vooruit. Het zijn heel verschillende partijen, dus is het nodig elkaar allereerst goed te begrijpen. De verbindende rol als voorzitter zie ik als belangrijke opgave. We moeten het met elkaar doen.”

 

Werkgroepen
Het dagelijks bestuur van WCL wordt kleiner. “We vormen het om tot een soort werkapparaat, dat zorgt voor een goede voorbereiding van de AB-vergaderingen. Verder willen we gaan werken met verschillende werkgroepen. Je hoeft immers niet allemaal in het bestuur te zitten om mee te doen. Vraag is daarbij ook bijvoorbeeld hoe we onze jonge boeren of Jong WCL intensiever betrekken. Het nieuwe elan moet komen uit de werkgroepen, waarin mensen met enthousiasme deelnemen aan thema’s die ze belangrijk vinden, zonder dat ze voor langere tijd gebonden zijn aan een bestuursfunctie.” Voor de vernieuwingsslag wordt eerst het nieuwe profiel van WCL vorm gegeven, alvorens mensen te werven. Daarbij worden allerlei media en zeker ook social media ingezet. “Het kan ook veel directer door personen gewoon rechtstreeks te vragen.” Wilschut gaat zelf alle organisaties, die in het AB zijn vertegenwoordigd langs om nieuwe ideeën op te halen teneinde op een nieuwe manier een stevige basis op te bouwen.  

 

Betrokkenheid
Wilschut was tot tien jaar geleden directeur van de Regio Achterhoek. Een tijd waarin hij zag, dat het landschap van grote waarde is. “Dat we daar in Winterswijk zo bij betrokken zijn en je je steentje mag bijdragen vind ik geweldig en bovendien heel belangrijk. Ik ervaar het als een soort paradijs waarin we werken en leven, maar je voelt ook dat het onder druk staat. Het is het meer dan waard om er samen eensgezind voor te blijven gaan, zoals dat ook in de voorbije jaren was. Maar we moeten nu een slag dieper, om het te behouden.”

 

Volgens Wilschut vraagt de modernisering om een adequate manier van samenwerken. “Daar wil ik graag inhoud aan geven in deze interumperiode, maar het is ook mogelijk, dat we gaandeweg moeten nadenken over wat voor ‘soort’ voorzitter je nodig hebt in de toekomst. Ik doe mijn bijdrage in het proces in verbindende sfeer.”  De ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente blijft gewaarborgd, maar beleidsmedewerkers, zoals Arie Schoemaker, die jarenlang secretaris/projectleider was van WCL, zijn geen bestuurslid meer.
“Gelukkig blijven die vakmensen hun bijdrage leveren.”

 

www.wclwinterswijk.nl

Bekijk andere artikelen

arrow_upward